58
   Wednesday
   78 / 62
   Thursday
   81 / 61
   Friday
   82 / 64