50
   Wednesday
   55 / 42
   Thursday
   55 / 40
   Friday
   47 / 32