39
   Wednesday
   40 / 33
   Thursday
   41 / 32
   Friday
   45 / 32