53
   Wednesday
   55 / 42
   Thursday
   58 / 41
   Friday
   48 / 32